Refinansowanie inwestycji: czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to instrument, dzięki któremu właściciele i zarządzający budynkami mogą refinansować część lub całość – czasami nawet z nawiązką – kosztów inwestycji przynoszących oszczędności energii. Systemem białych certyfikatów objęte są między innymi projekty związane z szeroko rozumianą termomodernizacją. Dowiedz się, czym są białe certyfikaty i jak możesz zlecić Kionie ich pozyskanie.
 • Wojciech Kubicki

  HoB & Customer Success, Poland

opublikowane

aktualizacja

Jak uzyskać białe certyfikaty?
Jak uzyskać białe certyfikaty?

Inwestycje modernizacyjne w obszarze energii to wymierne korzyści. Zmniejszone zużycie ciepła czy prądu przekłada się na niższe koszty operacyjne. Niestety, projekty mające na celu zmniejszenie zużycia energii są często kosztowne, skomplikowane i długotrwałe. W efekcie, część takich przedsięwzięć była zarzucana.

System białych certyfikatów został wprowadzony, by stworzyć dodatkową zachętę finansową do realizacji projektów modernizacyjnych. Białe certyfikaty – czyli świadectwa efektywności energetycznej – zadebiutowały w roku 2011, a na obecnych zasadach funkcjonują od roku 2016. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak możemy pomóc Ci uzyskać białe certyfikaty wraz z instalacją Kiona Edge?

Czym są białe certyfikaty?

Istota białych certyfikatów jest prosta. Certyfikaty są wydawane w związku z realizacją konkretnego projektu mającego na celu ograniczenie zużycia energii i stanowią formalne potwierdzenie oszczędności energii, jakie przyniesie on w ciągu jednego roku. Oszczędność ta wyrażona jest w tonach oleju ekwiwalentnego (toe). 1 toe to odpowiednik 11,6 MWh lub 41,9 GJ.

Białe certyfikaty to jednak nie tylko potwierdzenie oszczędności energetycznych. To także dodatkowa, konkretna wartość finansowa.

Certyfikaty stanowią prawa majątkowe, które można sprzedawać (oraz nabywać) na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Ich obecny kurs wynosi ok. 2100-2200 zł / toe. Wartość certyfikatu jest więc wprost proporcjonalna do oszczędności, jakie przynosi projekt, w związku z którym został wydany.

Białe Certyfikaty

Przykład? Załóżmy, że dany projekt termomodernizacyjny przyniesie średnie roczne oszczędności na poziomie 1 200 GJ. Wielkość ta to równowartość ok. 28,7 toe. Podmiot, który wystąpiłby o wydanie białych certyfikatów dla takiego projektu, mógłby sprzedać je dzisiaj za kwotę ok. 60,1-63,0 tys. zł.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Białe certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wniosek o ich wydanie może złożyć albo podmiot realizujący dany projekt modernizacyjny, albo osoba lub podmiot upoważniony.

Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatów jest oczywiście realizacja projektu mającego na celu uzyskanie oszczędności w zużyciu energii. Ustawa o efektywności energetycznej wylicza cały szereg takich przedsięwzięć, wśród których znajdziemy na przykład:

 • przebudowę lub remont budynku, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • modernizację lub wymianę oświetlenia, sieci i lokalnych źródeł ciepła,
 • ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem i dystrybucją energii, w sieciach ciepłowniczych,
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Co ważne, o świadectwa efektywności energetycznej można ubiegać się jedynie w odniesieniu do projektów planowanychwniosek o ich wydanie należy złożyć przed rozpoczęciem projektu.

Dodatkowo, ustawa określa minimalną oszczędność energii, która musi być zapewniona, by można było wystąpić o białe certyfikaty. To 10 toe, czyli 116 MWh lub 419 GJ. Warto jednak podkreślić, że mniejsze projekty można ze sobą łączyć.

Korzyści z Białych Certyfikatów

Audyt efektywności energetycznej

Uwaga
Audyt powinien być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowaną lub wykształconą osobę (Ustawa określa tu dokładne wymagania) i zgodnie z odpowiednią metodologią. Jest ona wskazana w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Najważniejszym elementem obszernej dokumentacji składanej wraz z wnioskiem do Prezesa URE jest niewątpliwie audyt efektywności energetycznej.

Jak czytamy w Ustawie, dokument taki musi zawierać między innymi:

 • oznaczenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących
  poprawie efektywności energetycznej
 • ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;

Analizę:

 • zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację oraz
 • planowanych do uzyskania oszczędności energii z niezakończonego
  przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
  efektywności energetycznej albo.
 • efektów uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej sporządzany jest dwukrotnie: przed rozpoczęciem danego przedsięwzięcia, oraz po jego zakończeniu, jako audyt powykonawczy. Wyjątkiem są projekty, w przypadku których planowana oszczędności nie przekracza 100 toe; w takim wypadku audyt powykonawczy nie jest sporządzany.

Spieniężenie białych certyfikatów

Spieniężanie białych certyfikatów na polskiej giełdzie energii
Spieniężanie białych certyfikatów na polskiej giełdzie energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje białe certyfikaty w terminie 45 od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Na tym jednak formalności się nie kończą. Po pierwsze, dla przedsięwzięć przynoszących oszczędności powyżej 100 toe, niezbędne będzie wykonanie audytu powykonawczego. Po drugie, aby sprzedać certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energii, niezbędne jest otwarcie odpowiedniego rachunku maklerskiego, na którym będą one zapisane. Wreszcie, Ustawa przewiduje możliwość wyrywkowych kontroli.

Łatwa ścieżka

Mimo niewątpliwej atrakcyjności finansowej, wiele podmiotów realizujących projekty modernizacyjne nie dysponuje zasobami, by samodzielnie przygotować wniosek o wydanie białych certyfikatów i towarzyszącą mu, obszerną dokumentację. Na szczęście, jak wspominaliśmy wcześniej, ustawodawca przewidział możliwość składania dokumentacji przez podmiot lub osobę upoważnioną. Na rynku funkcjonuje więc wiele firm, które – w zamian za stosowne wynagrodzenie – przygotują i złożą w URE odpowiednią dokumentację.