Check Point

Bättre kontroll av temperaturer och uppgifter

Smart guard

Check Point

Vill du veta mer om temperaturloggning med Check Point?

Check Point

Penna och papper är förlegat. Digital loggning är ett mycket effektivare verktyg för temperaturmätning och övervakning av alla typer av regelbundna processer. Check Point är ett intuitivt digitalt verktyg som gör det enklare att logga och spåra temperaturer, förfaranden, avvikelser och åtgärder i din utrustning.

Temperaturloggning
Rapporter
Statistik
Avvikande värden
Dokumentation

Tilläggsfunktioner

Enklare registrering av mätningar

Check Point ger en översikt över temperaturkontroller och andra återkommande arbetsuppgifter. Verktyget skickar påminnelser om ytterligare mätningar krävs eller om uppgifter inte har slutförts, tillsammans med rekommenderade åtgärder för att hantera eventuella problem. Det gör det lättare för personen som utför mätningarna att komma ihåg vad de ska göra och utföra arbetet på rätt sätt varje gång.

Minskar mängden avvikelser och varuförluster.

Personal med tillgång till webblösningen kan se all historik och hela händelseloggen. Rapporter, statistik och register över avvikelser gör det möjligt att hitta mönster i avvikelserna, antingen i enskilda byggnader eller på flera olika platser. Check Point blir därmed ett verktyg för att förbättra arbetsprocesser, minska mängden avvikelser och reducera varuförluster och onödigt matsvinn

Grundlig dokumentation

Check Point uppfyller livsmedelsverkets krav på förfaranden och dokumentation och säkerställer bland annat att alla incidenter registreras och lagras. Eftersom alla avvikelser kan sparas med foton som underlag tillhandahåller lösningen dessutom en tillförlitlig grund för eventuella klagomål till leverantörer eller transportföretag.

Appar

Lösningen är rollbaserad och finns i tre versioner

Check Point Probe

Detta är den versionen som personal i t.ex. en matbutik använder för att registrera temperaturmätningar och slutförda rutinuppgifter. Den listar alla uppgifter som ska utföras, tillsammans med påminnelser som är utformade för att se till att ingenting glöms bort. Om avvikelser uppstår kan användarna vända sig till riktlinjerna för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.

Check Point Manager

Som namnet antyder är den här appen till för chefer och ansvariga. Allt som händer i Check Point Probe visas här. Avvikelser som hanteras i Probe visas i listan över uppgifter i Manager. Manuella temperaturmätningar som inte registreras i Probe utlöser ett meddelande och ett larm. De måste sedan hanteras av chefen eller den ansvariga som en korrigerande åtgärd. Korrigerande åtgärder kan antingen utföras från en smartphone eller via Dashboard. Det gör det enkelt att få överblick över de åtgärder som behöver vidtas eller som redan har slutförts.

Check Point Dashboard

Dashboard-versionen är en onlinelösning som ger chefer och ansvariga fullständig kontroll och översikt över sina butiker. Den lagrar den information som krävs för dokumentation till norska livsmedelsmyndigheten och andra aktörer. Personal med andra administrativa roller kan också använda denna lösning och få tillgång till en översikt över alla butiker. De kan också använda den för att visa rapporter och statistik. De kan till exempel se vilka leverantörer som har flest avvikelser i sina leveranser, för en enskild enhet, inom en viss region eller för hela landet.