Miksi tietojen tunnistestandardeja kannattaa käyttää älykkäissä rakennuksissa?

Kun rakennuksen eri elementtien ja niiden välisten suhteiden kuvailemiseen kehitetään vakiintuneita tapoja, uusien tekniikoiden käyttöönotto helpottuu. Tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.
  • Silje Moan

    Marketing

julkaistu

päivitetty

Standardoidun tiedon merkitsemisen hyödyt

Mitä yhteentoimivuus tarkoittaa?

Yhteentoimivuudella tarkoitetaan erilaisten tietokoneistettujen tuotteiden tai järjestelmien perustason mahdollisuuksia yhdistää ja siirtää tietoja keskenään helposti ja rajoituksetta joko käyttöönoton tai käytön yhteydessä.

Älykkäät rakennukset edellyttävät tiedonsiirtoa, ja avoimen lähdekoodin tietojen tunnistestandardit tekevät tiedonsiirrosta saumatonta. Niiden avulla voidaan varmistaa osien yhteentoimivuus ohjelmistojen kehittäjästä tai laitteiden valmistajasta riippumatta.

Miksi älykkäissä rakennuksissa tarvitaan tietojen tunnistestandardeja?

Kiinteistötekniikassa yleistyvä älytekniikka tuottaa valtavia määriä tietoa. Jotta tällaisia tietoja voitaisiin käyttää hyödyllisesti, niiden on oltava rakennuksen kaikkien yhdistettyjen järjestelmien ja laitteiden saatavilla. Tämä voidaan varmistaa standardoimalla rakennuskomponenttien tunnisteet ja yhdenmukaistamalla niiden kuvailemiseen käytettävät sanat. 

Vakiintuneiden tietotunnisteiden tarjoamat edut

Tietojen tunnistestandardit nopeuttavat ja tehostavat tietojen kulkemista lähtöpisteistä säätimiin ja toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden välillä. Standardoidut tunnisteet ja avoimen lähdekoodin tietomallit mahdollistavat paremman yhteentoimivuuden järjestelmien ja ulkoisten tietolähteiden välillä sekä helpottavat samalla tiedonkulkua. 

Kun semanttisia tietomalleja ja verkkopalveluita standardoidaan, älylaitteiden tuottamia tietoja on paljon helpompi käyttää lisäarvon luomiseen.

Tässä ovat tärkeimmät syyt, miksi älykkäissä rakennuksissa kannattaa käyttää tunnistestandardeja:

Laadukkaampaa tietoa

Tietojen tunnistestandardit auttavat varmistamaan, että tietoja merkitään ja luokitellaan tarkasti ja johdonmukaisesti. Ne vähentävät virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia, joita voi esiintyä, jos tietoja merkitään manuaalisesti. Laadukkaampi tieto auttaa muun muassa seuraavasti:

  • Selvitä uusien tietolähteiden valmisteluun tarvittavien tietojen määrä.
  • Etsi tehokkaammin tietoja, jotka ovat aina helposti saatavilla.
  • Suodata käyttökelvottomat tiedot pois tai merkitse heikkolaatuiset tiedot päätöksenteon parantamiseksi esimerkiksi käyttämällä koneoppimisalgoritmeja.
  • Paranna kerätyn massadatan laatua, jotta rakennusautomaation asiantuntijat voivat käyttää jäsentämätöntä ja osittain jäsenneltyä massadataa helpommin.

Parempi yhteentoimivuus

Paranna skaalattavuutta virtaviivaistamalla uusien ohjelmistojen tai laitteiden käyttöönottoa. Tietoja voidaan jakaa ja analysoida eri järjestelmien ja sovellusten välillä, ja älykkäät talotekniset järjestelmät voivat siirtää tietoja keskenään tehokkaammin.

Parempi analytiikka

Auta kiinteistöpäälliköitä ymmärtämään luokituksia ja rakennuksessa olevien laitteiden välisiä suhteita. Tarkkojen ja johdonmukaisten tietotunnisteiden ansiosta tietoja voidaan analysoida tehokkaammin ja energiankulutuksesta, käyttöasteista ja muista olennaisista asioista voidaan saada enemmän tietoa. 

Järkevämpää automaatiota

Kun älykkäät talotekniset järjestelmät pystyvät tunnistamaan erityyppisiä tietoja ja reagoimaan niihin automaattisesti, järjestelmien toimintaa voidaan automatisoida ja tehostaa paremmin.

Nopeampi vikojen havaitseminen ja kunnossapito

Paranna rakennuksissa ilmenevien vikojen havaitsemis- ja diagnostiikkamahdollisuuksia merkittävästi. Eri järjestelmistä saatavien tietojen merkitseminen ja luokitteleminen helpottaa järjestelmän toimintahäiriöiden tai poikkeamien tunnistamista ja diagnosointia. 

Sen ansiosta voidaan myös ottaa käyttöön edistyksellistä analytiikkaa (Energinet) ja koneoppimisalgoritmeja (Edge AI), jotka voivat havaita tiedoista toistuvia malleja ja poikkeamia. Laitevikojen varhainen havaitseminen, ennakoiva kunnossapito ja ongelmien ennakoiva ratkaiseminen auttavat parantamaan järjestelmien luotettavuutta, vähentämään käyttökatkoksia ja optimoimaan kunnossapito-ohjelmat.

Täytä tulevaisuuden tarpeet

Tietojen tunnistestandardeja noudattamalla voidaan varmistaa, että älykkäitä taloteknisiä järjestelmiä luodaan yhteisten puitteiden pohjalta. Uusien laitteiden ja järjestelmien lisääminen helpottuu. Samalla voidaan varmistaa, että rakennuksen tekninen infrastruktuuri täyttää tulevaisuuden tarpeet, kun se on mukautettavissa ja päivitettävissä uusien tekniikoiden kehittyessä.

Mahdolliset varjopuolet

Tietojen tunnistestandardien käyttöönotto älykkäissä rakennuksissa voi olla monimutkaista ja aikaa vievää, minkä lisäksi se voi edellyttää huomattavia resursseja ja jälkiasennustöitä. Laaja käyttöönotto ja tuki alalla, jatkuva kunnossapito, jatkuvat päivitykset, koulutusvaatimukset ja skaalattavuus ovat mahdollisia haasteita, jotka on hyvä ottaa huomioon. Resurssit ja alan tuki on tärkeää suunnitella ja arvioida huolellisesti, jotta käyttöönotossa voidaan onnistua.


Mitä avoimen lähdekoodin standardeja rakennusten automaatiolle ja IoT:lle on jo olemassa?

BACnet

BACnet on automaatio- ja ohjausverkkojen luomiseen tarkoitettu avoin standardiprotokolla, joka on ollut käytössä 80-luvun lopulta lähtien. Vaikka se on ensisijaisesti tiedonsiirtoprotokolla, se sisältää myös standardoidun tietomallin. Tietomallilla voidaan kuvata monia erilaisia kiinteistöjärjestelmiä, kuten LVI-järjestelmiä, valaistusta ja kulunvalvontaa. BACnet tukee eri rakennusautomaatiojärjestelmien ja laitteiden välistä yhteentoimivuutta ja yhdistämistä. BACnetistä tuli ASHRAE- ja ANSI-standardi 135 vuonna 1995 ja ISO 16484-5 ‑standardi vuonna 2003.

Project Haystack

Project Haystack pyrkii standardoimaan sitä, miten semanttista merkitsemistä ja tietojen mallintamista käytetään älykkäissä rakennuksissa esimerkiksi LVI-järjestelmien hallintaan, virranhallintaan, valaistukseen, pimennykseen, mittaukseen, tulipalojen havaitsemiseen, turvallisuuteen, kulunvalvontaan, valvontakameroiden hallintaan, vesivuotojen havaitsemiseen sekä tilojen ja resurssien hallintaan. Projektia hallinnoidaan Academic Free License 3.0 ‑ohjelmistolisenssillä. 

Brick Schema

Brick Schema on kattava joukko tunnisteita ja suhteita, joilla kuvataan erilaisia rakennuselementtejä. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi huoneet, LVI-järjestelmät ja anturit. Brick on maksuton avoimen lähdekoodin palvelu, jota käytetään BSD 3-Clause ‑ohjelmistolisenssillä.

Muita merkittäviä avoimen lähdekoodin hankkeita ovat Sedona Framework ja HyperCat. Sedona Framework on rakennusten automaatiojärjestelmissä käytettävien laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu alustasta riippumaton ohjelmistokehys. HyperCat puolestaan keskittyy pääasiassa esineiden Internetiin yleisellä tasolla, mutta sitä voidaan käyttää myös älykkäissä rakennuksissa.


Miten Kiona käyttää tunnistestandardeja?

Rakennusintegraatiojärjestelmämme Web Port käyttää monenlaisten automaattisten yhteyksien muodostamiseen mukautettavia tunnistestandardeja.

Älykkäiden rakennusten saumattoman yhdistämisen ja automaation ansiosta järjestelmätoimittajat voivat määrittää tunnisteita ja tietomalleja. Web Portin joustavan tunnistejärjestelmän avulla käyttäjät voivat luoda yhteisen kielen kiinteistölle ja laitteille. Tämä helpottaa tietojen yhdistämistä ja siirtämistä eri järjestelmien välillä. 

Mukautettavien tunnisteiden lisäksi Web Portissa on visuaalinen Blockly-niminen ohjelmointiliittymä. Sen avulla käyttäjät voivat luoda mukautettuja automaatiologiikoita ja työnkulkuja yhdistämällä koodilohkoja visuaalisesti. Blockly-liittymässä käyttäjät voivat määrittää triggereitä, ehtoja ja toimintoja tietojen tunnistestandardien avulla. Näin automaatiotilanteita voi mukauttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.