Zalety, wady i ryzyka projektów termomodernizacyjnych

Termomodernizacja to dziś, w kontekście wysokich kosztów utrzymania budynków i ich eksploatacji, temat niezwykle gorący. Termomodernizacja termomodernizacji jednak nie równa. Po każdym takim projekcie możemy co prawda spodziewać się oszczędności, ale mogą się one zasadniczo różnić czasem realizacji, nakładami, ryzykami i czasem, po którym zainwestowane środki się zwrócą.
  • Wojciech Kubicki

    HoB & Customer Success, Poland

opublikowane

aktualizacja

Termomodernizacja

Termomodernizacja może się okazać bardzo złożonym projektem, dlatego, aby ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek, warto ją dokładnie zaplanować. Zanim jednak porównamy ze sobą poszczególne metody termomodernizacji, ich cechy i ryzyka związane z realizacją, odpowiedzmy sobie na pytanie – czym jest termomodernizacja?

Czym jest termomodernizacja?

Najprościej rzecz ujmując, termomodernizacja to każde przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym lub zastąpienie źródła ciepła na bardziej efektywne lub odnawialne. Projekty termomodernizacyjne obejmują więc zarówno zmiany w systemach ogrzewania i wentylacji, instalacjach doprowadzających ciepłą wodę, jak i zmiany w strukturze budynku.

Punktem wyjścia dla termomodernizacji jest audyt energetyczny. Dzięki jego przeprowadzeniu, poznamy nie tylko bieżący poziom energooszczędności budynku, ale też możliwości jego poprawy.

Najczęściej podejmowane projekty termomodernizacyjne to:

  • docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,
  • wymiana okien,
  • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy, na podstawie których przyznawane jest wsparcie dla projektów termomodernizacyjnych, mogą nieco inaczej definiować te projekty. I tak na przykład, W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się:

Wskazówka
Formalne definicje są ważne, jeśli planujesz skorzystać z jakiejś formy wsparcia lub dofinansowania swojego projektu ze środków publicznych.
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Główne cechy projektów termomodernizacyjnych

Poniżej omawiamy najważniejsze – oraz najczęstsze – cechy projektów termomodernizacyjnych.

Wysokie nakłady inwestycyjne

Projekty termomodernizacyjne wiążą się najczęściej ze znacznymi wydatkami, które zwracają się dopiero w długim terminie. Dlatego też tego typu działania bardzo często finansuje się kredytem, spłacanym następnie przez mieszkańców przez wiele lat.

Złożone formalności

Ze względu na wysokie koszty, projekty termomodernizacyjne często okazują się skomplikowane, zanim jeszcze… w ogóle się rozpoczną. Przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje danej organizacji (spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej czy firmy) mogą na przykład wymagać wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Wystąpienie o wsparcie ze środków publicznych dodatkowo zwiększa wyzwania natury formalnej.

Czas trwania inwestycji

Ocieplenie pojedynczego budynku czy wymiana okien to prace, które trwają tygodniami lub nawet miesiącami. W przypadku całego osiedla, często mówimy nawet o latach prac. Długi czas realizacji przekłada się z kolei na utrudnione planowanie samego harmonogramu, jak i kosztów przedsięwzięcia.

Ryzyka związane z realizacją projektów termomodernizacyjnych

Niepewność cen materiałów budowlanych i usług

W przypadku projektów rozpisanych na lata, zmienność cen zawsze jest kwestią, którą należy uwzględnić podczas planowania. W ostatnim czasie jednak, zmieniające się jak w kalejdoskopie ceny potrafiły załamać estymacje nawet dla krótkich, kilkumiesięcznych projektów czy niewielkiej przerwy pomiędzy wyborem wykonawcy a terminem rozpoczęcia prac.

Ryzyko dostępności ekip wykonawców

Ekipy remontowe i budowlane są obecnie rozchwytywane, więc niestety nie ma żadnej pewności, że uda nam się znaleźć dobrego wykonawcę, dostępnego w zaplanowanym przez nas terminie – szczególnie, jeśli zależy nam na rozsądnej cenie. W dodatku, im dłuższy czas realizacji projektu, tym większe ryzyko, że któraś z ekip, pod byle pretekstem „zejdzie z inwestycji”, burząc harmonogram prac i narażając nas na dodatkowe komplikacje i potencjalnie także koszty. Kary umowne rozwiązują w takiej sytuacji jedynie część problemów, tym bardziej, że ich dochodzenie zwykle jest czasochłonne.


Nowoczesne projekty termomodernizacyjne

Tradycyjnie rozumiany projekty termomodernizacyjne, sprowadzające się do zmniejszenia strat ciepła lub zastosowania bardziej efektywnego źródła ciepła, mimo niewątpliwych zalet, mogą się okazać więc skomplikowane i ryzykowne w realizacji. Nie chcielibyśmy oczywiście zniechęcać do ich realizacji – a jedynie do starannego przygotowania się do nich.

Z drugiej strony, warto też wziąć pod uwagę nowoczesne metody oszczędzania energii, takie jak system Kiona Edge. To alternatywny system sterowania pracą węzła cieplnego, który automatycznie dostosowuje pobór ciepła do indywidualnej charakterystyki budynku, jego bezwładności termicznej oraz krótkoterminowej prognozy pogody. W dodatku jego instalacja jest niezwykle prosta – sprowadza się do wymiany dotychczasowego czujnika temperatury zewnętrznej na inteligentne urządzenie Kiona Hub, uzupełnione zwykle montażem kilku bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności w wybranych lokalach oraz rejestratorów temperatury pracy węzła.

Rozpoczęcie prac ma zwykle miejsce w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy. Montaż i uruchomienie systemu w pojedynczym budynku odbywa się w ciągu jednego dnia, możliwe jest więc nawet w środku sezonu grzewczego.

Typowa redukcja zużycia ciepła wynosi od 10% do 20%. Co ważne, system można z powodzeniem połączyć z innymi projektami termomodernizacyjnymi. Na przykład, jeśli po instalacji Kiona Edge docieplone zostaną stropy czy ściany, system w sposób zupełnie automatyczny „nauczy się” nowej charakterystyki termicznej budynku i odpowiednio dostosuje swoje działanie.

Chcesz wiedzieć, co Edge może zrobić dla Ciebie?