Så genomför du en energibesiktning av en byggnad

Att använda energi är oundvikligt. Men det finns många saker man kan göra för att uppnå faktiska besparingar. Genom att göra en tydlig och kortfattad energibesiktning kan du effektivt sänka dina verksamhetskostnader och eliminera eventuella ineffektiva energivanor som kan ha uppstått med tiden. I den här guiden tar vi upp varför det är viktigt att göra en besiktning och – du gissade rätt – hur man går till väga med besiktningsprocessen.
  • Silje Moan

    Marketing

publicerad

uppdaterad

Affärskvinna gör en platsbesiktning i en lagerbyggnad.
En enkel genomgång av dina fastigheter kan ge dig rekommendationer för hur du kan förbättra energieffektiviteten.

Få en tydlig överblick över din energianvändning.

Tvärtemot vad många tror är energibesiktningar inte slöseri med tid, och dessutom riktigt användbara. En ordentlig besiktning ger en tydlig översikt över byggnadens aktuella energianvändning och ger insikter om vilka områden som kan innebära en onödig kostnad – på ett begripligt sätt.

Att hitta de områden där du slösar energi innebär att du kan spara pengar på lång sikt. Resultaten från besiktningen kan hjälpa dig att ta fram en färdplan för att minska energianvändningen, spara pengar och minska ditt koldioxidavtryck. Ju mer detaljerad, desto bättre: en effektiv besiktning är så omfattande som möjligt och tar hänsyn till allt – byggnadens interiör, exteriör, inventarier och utrustning – för att fastställa hur dessa system interagerar.

Vad är en energibesiktning, mer exakt?

Definitionen av energibesiktning

I artikel 2 i EU:s energieffektivitetsdirektiv definieras en ”energibesiktning” som ”ett systematiskt förfarande i syfte att få adekvat kunskap om den befintliga energianvändningsprofilen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, kommersiell verksamhet, industrianläggning eller kommersiell anläggning eller privata eller offentliga tjänster, fastställa och kvantifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samt rapportera om resultaten”. (Artikel 8 i direktivet tar upp energibesiktningar och energiledningssystem i synnerhet).

En energibesiktning kan variera avsevärt i omfattning. Du kan göra besiktningar av en enskild byggnad eller hela din verksamhet. I den här texten tar vi en titt på de olika stegen i en besiktning. Genom att systematiskt kartlägga en byggnads eller ett företags energianvändning kan man identifiera möjligheter till att förbättra energieffektiviteten och sänka energikostnaderna. 

Vi pratar vanligtvis om två olika typer av besiktningar:

  • En preliminär energibesiktning, ibland kallad platsbesiktning, innebär att du går runt i en byggnads utrymmen för att fastställa energianvändning och prestanda. Denna besiktning kräver endast en begränsad mängd mätningar eller datainsamling och tar inte lång tid. Den kan dock visa på möjligheter att bli mer energieffektiv, ge dig kvalitativa analyser över var du kan spara energi och uppskatta hur mycket pengar du kan spara genom att införa nya åtgärder.
  • Besiktningar med fokus på kostnadsbesparingar, eller detaljerade energibesiktningar, ger mer omfattande och exakta data om olika delar av energisystem, såsom pumpar, fläktar, tryckluft och ånga. Dessa besiktningar är mer tidskrävande än preliminära energibesiktningar och utförs under en längre period, så att man kan få omfattande rapporter om energiförbrukningen. De ger vanligtvis en mer exakt bild av din energiprestanda, vilket gör det möjligt att få mer specifika rekommendationer gällande förbättringar.

EPC

Vill du ha en energideklaration?

Energideklarationer (Energy Performance Certificates – EPC), enligt Europeiska kommissionens definition, ger konsumenter information om energiprestandan för fastigheter de planerar att köpa eller hyra. De innehåller en energiklassning och rekommendationer för kostnadseffektiva förbättringar. EU-länderna använder oberoende kontrollsystem för energicertifikat och regelbundna inspektioner av värme- och ventilationssystem. Vissa länder har valt alternativa åtgärder i stället för regelbundna inspektioner av värme- och ventilationssystem.


Processen i 7 steg

1.  Förbered inför besiktningen

Samla in information om byggnaden, till exempel dess ålder, yta i kvadratmeter, användningsmönster och energianvändningshistorik. Du kan få fram denna information via fakturor, utrustningsspecifikationer och andra underlag.

2.  Platsbesiktning

Gör en okulärbesiktning av byggnaden för att identifiera möjligheter till energibesparingar. Titta efter luftläckage, isoleringsnivåer, belysningssystem, utrustning för värme, ventilation och luftkonditionering samt andra system som förbrukar energi.

3.  Analys av energiförbrukningen

Analysera byggnadens energiförbrukningsdata för att hitta mönster och trender i energianvändningen. Detta kan göras smidigt med det effektiva rapportverktyget i Energinet. Det kan också göras med hjälp av faktureringsuppgifter eller andra metoder.

4.  Bedömning av utrustning och system

Gör en bedömning av energiförbrukande utrustning och system i byggnaden, som värme, ventilation, luftkonditionering, belysning och olika apparater. Titta efter ineffektiv utrustning och förbättringsmöjligheter.

5.  Rekommendationer

Baserat på resultaten av energibesiktningen kan du få rekommendationer för energibesparande åtgärder som kan genomföras i byggnaden. Dessa kan innefatta att installera energieffektiv utrustning, förbättra isoleringen och optimera styrningen av belysning, värme, ventilation och luftkonditionering.

6.  Genomförande

Arbeta tillsammans med fastighetsförvaltnings- och underhållspersonal för att genomföra de rekommenderade energibesparande åtgärderna.

7.  Övervakning och utvärdering

Följ upp byggnadens energianvändning och utvärdera hur effektiva de genomförda åtgärderna är. Gör justeringar efter behov och fortsätt att leta efter ytterligare möjligheter till förbättringar.

Det första steget är det svåraste

Att göra en energibesiktning är ett viktigt första steg för att minska den indirekta energianvändningen i en byggnad och kan hjälpa fastighetsförvaltare att hitta möjligheter till förbättringar och sänka energikostnaderna. 

Ligg steget före konkurrenterna och utveckla en mer hållbar affärsmodell med hjälp av energibesiktning. Visa att du förstår vikten av energieffektivitet och ditt företags vilja att anpassa sig. Vi rekommenderar att du tar hjälp av professionella energibesiktare för en omfattande energibesiktning. Vårt omfattande partnernätverk är ett bra ställe att börja på.

Letar du efter ett proffs som kan hjälpa dig att komma igång?